Έκδοση νόμου περί διοικητικού καθορισμού του φόρου εισοδήματος σε φυσικά πρόσωπα σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 32

Με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του άρθρου 32 του ν. 4174/2013 (KFD) δηλώνει ότι ο διοικητικός προσδιορισμός μιας φορολογικής απόφασης λαμβάνεται με βάση τις πληροφορίες που ενδέχεται να έχει παράσχει ο φορολογούμενος στη δήλωση φορολογίας ή οποιεσδήποτε άλλες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στη φορολογική διοίκηση. Εάν η φορολογική διοίκηση καθορίσει τον φόρο εν όλω ή εν μέρει βάσει δεδομένων διαφορετικών από εκείνα που περιλαμβάνονται στη δήλωση φορολογούμενου, πρέπει να καθορίσει τα στοιχεία στα οποία βασίστηκε η φορολογική εκτίμηση.

Όπως προκύπτει από τη διάταξη της παραγράφου 1 του άρθρου 32, η επαρκής και απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή των διατάξεων των παραγράφων 2 και 3 είναι η υποβολή προηγούμενης δήλωσης από τον φορολογούμενο.

Οι ακόλουθες διευκρινίσεις παρέχονται για την εφαρμογή αυτών των διατάξεων Με τη νέα εγκύκλιο E.2162 / 2020 Από την AADEΌσον αφορά τον φόρο εισοδήματος προσωπικού:

Α- Έκδοση διοικητικών διαδικασιών εκτίμησης φόρου μετά τη χρήση των διαθέσιμων πληροφοριών

1. Ο διοικητικός προσδιορισμός της φορολογικής απόφασης εκδίδεται με βάση τα στοιχεία που παρέχονται από τον ίδιο τον φορολογούμενο στη δήλωση φορολογίας του ή που βρίσκονται στη διάθεση της φορολογικής διοίκησης. Ειδικότερα, σε περίπτωση που τα στοιχεία της φορολογικής διοίκησης δείχνουν ότι το εισόδημα έχει ληφθεί από τον φορολογούμενο (φυσικό πρόσωπο) ή από εγχώριο ή ξένο εισόδημα, ανεξάρτητα από την κατηγορία και την πηγή προέλευσης (δηλ. Ενδεικτικό: εισόδημα από μισθούς, συντάξεις και τέλη από Επιχειρηματική δραστηριότητα (από ακίνητα, μερίσματα, τόκους, δικαιώματα κ.λπ.), η οποία δεν περιλαμβάνεται στη δήλωσή του, εκδίδεται και κοινοποιείται ο Νόμος περί Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Εισοδήματος, ο οποίος προσδιορίζει τυχόν πρόσθετο οφειλόμενο φόρο και, κατά περίπτωση, τυχόν ποσά του ειδικού φόρου φόρου. Αλληλεγγύη, φόρος επιχειρήσεων και φόρος διαβίωσης πολυτελείας.

2. Για τους σκοπούς του διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, το Φορολογικό Τμήμα αντλεί δεδομένα από τις ακόλουθες πηγές πληροφοριών, οι οποίες αναφέρονται για ενδεικτικούς σκοπούς:

ένα. Ετήσια πιστοποιητικά εισοδήματος που λαμβάνονται με την ηλεκτρονική μέθοδο ηλεκτρονικής επικοινωνίας (πιστοποιητικά κερδών ή συντάξεων, μπόνους από την επιχείρηση, έσοδα από κέρδη, τόκους, δικαιώματα, όπως προβλέπονται ειδικά για παράδειγμα στο Α.1025 / 2020Και το 1009/2019Και το Πολιτική 1025/2017 Αποφάσεις του κυβερνήτη του AADE),

ΣΙ. Τα δεδομένα αμοιβών λαμβάνονται μέσω των μηνιαίων λεπτομερών αρχείων της ηλεκτρονικής φορολογικής δήλωσης του υπαλλήλου (FMI). A.1099 / 2019 Η απόφαση του ηγέτη AADE αρχίζει να ισχύει),

ΝΤΟ. Οι πληροφορίες παρέχονται ηλεκτρονικά με Παύλος 1033/2014 Η απόφαση του Γενικού Γραμματέα για γενικά έσοδα και σχετικά με έσοδα ή έξοδα,

READ  Μη δηλωμένα κουτιά: Ώρα λήξης τροποποίησης - Τελευταίο SOS

Δ – Πληροφορίες που ζητούνται από οργανισμούς και φορείς κατόπιν αιτήματος της Εταιρείας Αρχιτεκτόνων.

Ε – Πληροφορίες που λαμβάνονται κατά την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ χωρών,

Και – οποιεσδήποτε πληροφορίες διατίθενται από άλλους, τις οποίες λαμβάνει η φορολογική αρχή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15 του γερμανικού αναπτυξιακού νόμου, με σκοπό την επαλήθευση του εγκεκριμένου εισοδήματος.

3. Ο διασταυρούμενος έλεγχος μπορεί να γίνει, χρησιμοποιώντας τα δεδομένα και τις πληροφορίες που διαθέτει το Τμήμα Φορολογίας και εκδίδοντας έναν νέο νόμο περί φορολογικού προσδιορισμού, ακόμη και μετά την έκδοση φορολογικής διοικητικής απόφασης μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

Β- Έκδοση των διοικητικών διαδικασιών εκτίμησης φόρου μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών που απαιτούνται για τη συμπλήρωση της δήλωσης φόρου

4. Όσον αφορά τα έσοδα και τα έξοδα για τα οποία δεν υπάρχουν ηλεκτρονικές πληροφορίες και τα οποία περιλαμβάνονται στις δηλώσεις που υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τον φορολογούμενο, το Τμήμα Φορολογίας ζητεί, όταν το κρίνει απαραίτητο, να παράσχει τα δικαιολογητικά έγγραφα που απαιτούνται για τη συμπλήρωση και αποσαφήνιση των δηλώσεων. Διεξαγωγή φορολογικής εκτίμησης διαχείρισης, όπως ορίζεται στην απόφαση τύπου και το περιεχόμενο της δήλωσης φόρου εισοδήματος προσωπικού. Αυτά τα δικαιολογητικά μπορεί να αφορούν:

ένα. Παρακράτηση φόρου από όλες τις εισοδηματικές ομάδες, τοπικές ή ξένες, για τις οποίες δεν υπάρχουν ηλεκτρονικές πληροφορίες,

ΣΙ. Πιστοποιητικά αναπηρίας απαλλαγμένα από φόρο (ποσοστό αναπηρίας 80%) ή μείωση διακόσια (200) ευρώ από φόρο (ποσοστό αναπηρίας 67%) για τον φορολογούμενο ή το εξαρτώμενο μέλος, τα οποία δεν περιλαμβάνονται στα ηλεκτρονικά αρχεία που αποστέλλονται από την ΚΕ. Π.Α. Επομένως δεν υπάρχουν ηλεκτρονικές πληροφορίες γι ‘αυτό,

ΝΤΟ. Έγγραφα δωρεάς του άρθρου 19 του νόμου για τα τελωνεία, τους φόρους και άλλα έξοδα που αναφέρονται στον πίνακα 7 της δήλωσης (έντυπο Ε1) που αφαιρέθηκαν από το εισόδημα ή το φόρο, για τα οποία δεν υπάρχουν ηλεκτρονικές πληροφορίες. Περιλαμβάνονται επίσης έγγραφα ιατρικών εξόδων για τις φορολογικά μειωμένες φορολογικές χρήσεις (άρθρο 18 του CFA που ίσχυε έως το φορολογικό έτος 2016) για τα οποία δεν υπάρχουν επίσης διαθέσιμες ηλεκτρονικές πληροφορίες.

5. Με DEAF A 1091834 EX2020, DEAF A 1048340 EX 2018 και DEAF A 1055958 EX 2015 / 24.4.2015 Έγινε εντολή εγγράφου στις φορολογικές υπηρεσίες. Για τη διαχείριση και τον διακανονισμό εκκρεμών φορολογικών δηλώσεων φυσικών προσώπων, για τα οποία οι φορολογούμενοι δεν έχουν παράσχει τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τη φορολογική αρχή. Ιδιαίτερα:

READ  Αναβάθμιση ηλεκτρονικών υπηρεσιών από τη χώρα

ένα. Οι παρακρατούμενοι φόροι, για τους οποίους οι παραπάνω ηλεκτρονικές πληροφορίες δεν είναι διαθέσιμες και δεν αναγνωρίζονται ακόμη και με έντυπες αποδείξεις, δεν λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό του φόρου. Το ίδιο ισχύει για την ένδειξη οποιουδήποτε ποσού δαπανών, το οποίο αναφέρθηκε στη δήλωση μείωσης φόρου ή εισοδήματος, και για το οποίο δεν έχει υποβληθεί το δικαιολογητικό.

ΣΙ. Κατά την ένδειξη εισοδήματος αλλοδαπής προέλευσης και για την καταγραφή του φόρου που καταβλήθηκε ή παρακρατήθηκε στο εξωτερικό, ο φορολογούμενος πρέπει να παρέχει τα δικαιολογητικά που αναφέρονται Παύλος 1026/2014 Απόφαση GGDE. Διαφορετικά, λαμβάνεται υπόψη μόνο το δηλωμένο εισόδημα και όχι ο φόρος.

ΝΤΟ. Δεν υπάρχει ποινή για καθυστερημένη υποβολή και δεν επιβάλλεται τόκος για καθυστερημένη πληρωμή σε περιπτώσεις όπου οι δηλώσεις υποβλήθηκαν εγκαίρως, αλλά δεν εκκαθαρίστηκαν εντός της προθεσμίας για την κατάθεση των δηλώσεων, επειδή τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τον έλεγχο δεν υποβλήθηκαν στη φορολογική αρχή.

6. Η Φορολογική Αρχή μπορεί να ζητήσει δικαιολογητικά έγγραφα που σχετίζονται με έσοδα ή δαπάνες για τα οποία δεν υπάρχουν ηλεκτρονικές πληροφορίες, είτε κατά την υποβολή της δήλωσης από τον φορολογούμενο και πριν από την έκδοση του νόμου περί διοικητικής φορολογίας, είτε μετά την υποβολή του. Και αφού έχει ήδη εκδοθεί ο νόμος περί φορολογικής διαχείρισης. Για να υποβάλετε αυτά τα δικαιολογητικά, εμφανίζεται ένα σχετικό μήνυμα κατά την ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης ή αποστέλλεται στη φορολογητέα επιστολή μέσω email ή αποστέλλεται μια απλή επιστολή.

Σε περιπτώσεις όπου ζητούνται δικαιολογητικά μετά την έκδοση του νόμου περί φορολογικής σύνδεσης, υποβάλλονται από τον φορολογούμενο μέσω ψηφιακής προβολής (σάρωση), μέσω email στον επικεφαλής της αρμόδιας φορολογικής υπηρεσίας. Ή (μέσω φυσικού φακέλου) μέσω ταχυδρομείου, συστημένης επιστολής ή υπηρεσίας ταχυμεταφορών. Είναι επίσης δυνατή η υποβολή αιτήσεων στο πρωτόκολλο της φορολογικής υπηρεσίας. Τα στοιχεία επικοινωνίας για τις φορολογικές αρχές δημοσιεύονται στην αρχική σελίδα του AADE. Η ημερομηνία κατά την οποία υποβάλλονται τα δικαιολογητικά είναι η ημερομηνία αποστολής του email ή η ημερομηνία που προκύπτει από τη σφραγίδα του ταχυδρομείου ή της υπηρεσίας ταχυμεταφορών, αντίστοιχα. Μια αυτοματοποιημένη επιστολή που αποστέλλεται ως απάντηση στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο των φορολογουμένων, στο ταχυδρομείο ή στην απόδειξη υπηρεσίας ταχυμεταφορών, αποτελεί απόδειξη της υποβολής δικαιολογητικών και χρησιμεύει ως απόδειξη παραλαβής εκ μέρους του παραλήπτη.

READ  Δημόσια επανάσταση ή σφαγή παιδιών; ...

7. Τα φορολογικά γραφεία ελέγχουν εάν τα δικαιολογητικά που ελήφθησαν αντιστοιχούν στα ποσά που συμπληρώθηκαν στην δήλωση και είτε προσθέτουν εισόδημα που δεν δηλώθηκε σωστά, είτε παραλείπουν τα ποσά που οδηγούν σε φοροαπαλλαγή, έκπτωση φόρου, μείωση ή απαλλαγή από δηλωθέντα έσοδα, όταν δεν δικαιολογούνται. Σωστά ή όχι, οποιαδήποτε δικαιολογητικά αποστέλλονται εντός της καθορισμένης προθεσμίας. Στη συνέχεια, κάνουν μια νέα εκκαθάριση και εκδίδουν έναν νέο Διοικητικό Νόμο για τον καθορισμό του φόρου εισοδήματος, ο οποίος περιλαμβάνει, ανάλογα με την περίπτωση, τα ειδικά ποσά εισφοράς αλληλεγγύης, τα τέλη απόδοσης και τον φόρο διαβίωσης πολυτελείας.

Γ – Γνωστοποίηση του έργου φορολογικής διαχείρισης – αποδεικτικά στοιχεία στα οποία βασίζεται η φορολογική εκτίμηση – ένσταση

8. Η κοινοποίηση των διοικητικών πράξεων φορολογικής εκτίμησης που εκδίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της αγωγής. Από την παράγραφο 2 του άρθρου 5 του KFD. Ο φορολογούμενος λαμβάνει στο προσωπικό του κουτί ταξί μια ειδοποίηση για μια διαδρομή (σύνδεσμος) που τον οδηγεί στην αντίστοιχη σελίδα στον ιστότοπο ADE, όπου έχει την ευκαιρία να δει και να εκτυπώσει τον εκδοθέντα νόμο περί φορολογίας. Επιπλέον, μια ηλεκτρονική ειδοποίηση αποστέλλεται στη διεύθυνση email που καθορίζεται από τον φορολογούμενο. Εναλλακτικά, μπορούν να ειδοποιηθούν με απλή επιστολή, σύμφωνα με το άρθρο 5, παράγραφος 4, του κώδικα ποινικής δικονομίας.

9- Κατά τον διοικητικό καθορισμό ενός φόρου, τα δεδομένα στα οποία βασίζεται ο προσδιορισμός του πρέπει να αναφέρονται, όταν γίνεται με δεδομένα διαφορετικά από εκείνα που περιλαμβάνονται στις δηλώσεις φορολογουμένων, σύμφωνα με το άρθρο 32 παράγραφος 3 του γερμανικού νόμου για την ανάπτυξη. Αυτά τα δεδομένα μπορούν επίσης να αναφέρονται σε ξεχωριστή εφημερίδα, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του νόμου περί φορολογικής διαχείρισης.

10. Οι αποφάσεις φορολογικού διοικητικού καθορισμού εκδίδονται και αναφέρονται σωστά και νομικά σύμφωνα με τα παραπάνω εντός της προθεσμίας που ορίζεται στις διατάξεις για τον περιορισμό του άρθρου 36 του KFD.

11. Κατά της απόφασης φορολογικού προσδιορισμού, ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει ένσταση εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Νόμου περί Πολιτικών Δικονομιών.

Written By
More from Zareb Ghanem

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *