Κίνητρα MyData και ηλεκτρονική τιμολόγηση

Η διαδικασία, η μέθοδος υποβολής και οι προθεσμίες για διαφημίσεις αποκλειστικής χρήσης ηλεκτρονικής τιμολόγησης μέσω του παρόχου Α.1258 / 2020

Η απόφαση AADE A.1258 / 23.11.2020 σχετικά με τον καθορισμό της διαδικασίας και της μεθόδου υποβολής διαφημίσεων για αποκλειστική χρήση ηλεκτρονικών τιμολογίων από τον πάροχο και η αποδοχή ηλεκτρονικών τιμολογίων μέσω του παρόχου έχει δημοσιευτεί, καθώς και οποιοδήποτε άλλο ειδικό ζήτημα συμπεριλαμβανομένης της παρακολούθησης. Εκτελέστε αυτές τις υποχρεώσεις για την εφαρμογή των άρθρων 71 και n. 4172/2013, Ανάλογα με την περίπτωση.


Άρθρο 1

Πεδίο εφαρμογής – δεσμευμένο

Οι οντότητες του Άρθρο 1 Από 4308/2014 (A’251), ο οποίος επιλέγει να χρησιμοποιήσει τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες ενός παρόχου δεδομένων για την έκδοση, αποστολή και λήψη εγγράφων, προκειμένου να επωφεληθεί από τα οφέλη του άρθρου 71 και του νόμου. 4172/2013Κατά περίπτωση, απαιτείται να υποβάλουμε ηλεκτρονικά μια «δήλωση αποκλειστικής απελευθέρωσης δεδομένων μέσω ενός παρόχου» στο Φορολογικό Τμήμα. Αυτή η δήλωση αναφέρεται σε όλα τα έγγραφα χονδρικής και λιανικής που εκδίδονται από τις προαναφερθείσες οντότητες, εκτός από τις περιπτώσεις στις οποίες εκδίδονται έγγραφα είτε αποκλειστικά χονδρικές είτε λιανικές συναλλαγές. Η επιλογή της οντότητας για ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω του παρόχου, η έκδοση εγγράφων, σημαίνει αποδοχή της παραλαβής των ηλεκτρονικών τιμολογίων και δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής δεύτερης επιβεβαίωσης για την αποδοχή τους – απόδειξη.

Παρόμοια υποχρέωση απόκτησης παροχών του άρθρου 71στ του ν. 4172/2013Κατά περίπτωση, οι οντότητες που επωφελούνται από τα προαναφερθέντα έγγραφα περίπτωσης πρέπει να έχουν την υποχρέωση να υποβάλουν “απόδειξη παραλαβής ηλεκτρονικών τιμολογίων” για όλα τα έγγραφα που αποδέχονται.

Ακύρωση της επιλογής και δήλωσης ηλεκτρονικών τιμολογίων μέσω του παρόχου μέσω της “δήλωσης ακύρωσης”.

Άρθρο 2

Περιεχόμενο δεδομένων

1. Το περιεχόμενο της “Δήλωσης αποκλειστικής απελευθέρωσης δεδομένων από τον Πάροχο”, που υποβάλλεται από τον Εκδότη, πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τους ακόλουθους δείκτες:

READ  Μεγάλη προσοχή στον κωδικό PIN που χρησιμοποιείτε για να ξεκλειδώσετε το κινητό σας τηλέφωνο - Tech

Α) Α.Φ.Μ. Χαρακτήρας.

Β) Όνομα οντότητας.

Γ) Αποκλειστική κυκλοφορία δεδομένων μέσω παρόχου (ναι / όχι).

Δ) Η ημερομηνία ανακοίνωσης της έναρξης της αποκλειστικής έκδοσης.

Ε) Η ημερομηνία ανακοίνωσης της ακύρωσης.

Για κάθε σύμβαση μεταξύ του εκδότη και του παρόχου υπηρεσιών, αναφέρονται τουλάχιστον οι ακόλουθοι δείκτες:

ΣΤ) Α.Φ.Μ. Προμηθευτής.

Ζ) Όνομα του παρόχου.

Η) Ο αριθμός άδειας του παρόχου υπηρεσιών.

I) Η ημερομηνία σύναψης της σύμβασης της οντότητας με τον πάροχο.

Ι) Ημερομηνία έναρξης ισχύος της σύμβασης.

K) Wholesale_yes_no / Retail_yes_no /.

L) Αποκλειστικά χονδρική (Ναι / Όχι). M) Αποκλειστικά λιανική (ναι / όχι).

N) Αριθμός διαφήμισης.

O) Η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.

2. Το περιεχόμενο της “Αποδοχής παραλαβής ηλεκτρονικών τιμολογίων”, που παρέχεται από τον παραλήπτη φορέα, πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τους ακόλουθους δείκτες:

Α) Α.Φ.Μ. Λήψη οντότητας.

Β) Το όνομα του δικαιούχου.

Γ) Αριθμός διαφήμισης.

Δ) Η ημερομηνία υποβολής της δήλωσης.

E) Η διεύθυνση email που μπορεί να λαμβάνει ηλεκτρονικά τιμολόγια.

3. Το περιεχόμενο της “δήλωσης ανάληψης” που υποβάλλεται τόσο από τον εκδότη όσο και από τον παραλήπτη, ανάλογα με την περίπτωση, πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:

Α) Α.Φ.Μ. Χαρακτήρας.

Β) Όνομα οντότητας.

Γ) Ο αρχικός αριθμός δήλωσης.

Δ) Η ημερομηνία της αρχικής έγκρισης.

Ε) αριθμός δήλωσης ακύρωσης.

ΣΤ) Η ημερομηνία κατά την οποία υποβλήθηκε η δήλωση ακύρωσης.

Άρθρο 3

Μέθοδος και διαδικασίες υποβολής

Οι οντότητες που επιλέγουν να εκδώσουν και να αποδεχτούν έγγραφα μέσω ενός παρόχου υποχρεούνται, σύμφωνα με την παρούσα, να υποβάλουν ηλεκτρονικά δεδομένα προηγούμενου άρθρου στο A.

Άρθρο 4

Ώρα για εφαρμογή

Η “Δήλωση αποκλειστικής απελευθέρωσης δεδομένων από Πάροχο” θα υποβληθεί εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία έναρξης Η ισχύς της σύμβασης με τον ενδιαφερόμενο πάροχο και κατά τη διάρκεια της προηγούμενης φορολογικής χρήσης του φορολογικού έτους για την έναρξη του υπολογισμού της παροχής κινήτρων. Ειδικά για οντότητες που ανακοινώνουν την έναρξη της επιχείρησης για πρώτη φορά, εάν η δήλωση γίνεται κατά τη στιγμή της υποβολής της ανακοίνωσης για την έναρξη των εργασιών, τα κίνητρα για τις παραγράφους 2 και 3 των ρητρών 71F του n. 4172/2013Από το πρώτο φορολογητέο έτος λειτουργίας, υπό την προϋπόθεση ότι η οικονομική οντότητα δεν αποσύρει τη δήλωση επιλογής τιμολογίου κατά την επόμενη φορολογική χρήση.

Ειδικότερα, η παραπάνω υποχρέωση διαφήμισης ισχύει επίσης στην περίπτωση οντότητας που πραγματοποιεί χονδρικές και λιανικές συναλλαγές και επιλέγει εκ των προτέρων μόνο για τις χονδρικές ή λιανικές συναλλαγές της.
Κατ ‘εξαίρεση για το έτος 2020, οι οντότητες που επιλέγουν να εκδώσουν έγγραφα μέσω ενός παρόχου μπορούν να υποβάλουν την παραπάνω δήλωση έως τις 31/12/2020.

READ  Οι μαθητές μαθαίνουν από απόσταση με ένα σακάκι και ένα κινητό τηλέφωνο σε ένα καφέ στην Ελιά!

Εκτός από την υποχρέωση υποβολής της παραπάνω δήλωσης, η οντότητα και ο πάροχος παρέχουν, και αποδέχονται, αντίστοιχα, ειδική εντολή στην ενότητα “Εξουσιοδοτήσεις” του Taxisnet, σύμφωνα με τη ρήτρα 6.3 του άρθρου 6 των δεδομένων A.1035 / 2020.

Η “Αποδοχή Παραλαβής Ηλεκτρονικών Τιμολογίων” υποβάλλεται μία φορά (1) και ισχύει έως ότου ακυρωθεί.

Οι οντότητες που εκδίδουν έγγραφα χρησιμοποιώντας τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του παρόχου δεδομένων και για την ηλεκτρονική αποστολή τους μπορούν να ελέγξουν τη δήλωση αποδοχής του αναδόχου ηλεκτρονικά και μέσω του παρόχου τους και να λάβουν πληροφορίες σχετικά με την αποστολή εγγράφων (διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, συμβάσεις με παρόχους).

Μια «Δήλωση ακύρωσης» υποβάλλεται στην οντότητα που λειτουργεί ως εκδότης έως την εικοστή (20) ημέρα του επόμενου μήνα από την ημερομηνία κατά την οποία το τελευταίο ηλεκτρονικό έγγραφο της οντότητας εκδόθηκε από τον πάροχο.

Άρθρο 5

Ειδικά θέματα

Οι οντότητες που επιλέγουν να χρησιμοποιήσουν τις υπηρεσίες ηλεκτρονικών παρόχων δεδομένων για την έκδοση, μετάδοση και λήψη εγγράφων (συναλλαγές χονδρικής και λιανικής, χονδρικές και λιανικές συναλλαγές), έχουν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σταδιακά στην αποκλειστική χρήση του παρόχου εντός ενός (1) μήνα από την ημερομηνία κατά την οποία τίθεται σε ισχύ η Δήλωση της Αποκλειστικής Έκδοσης Δεδομένων από τον Πάροχο.

Για τις φορολογικές χρήσεις 2020 και 2021, η δυνατότητα σταδιακής συμπερίληψής τους στην αποκλειστική χρήση του παρόχου παρέχεται εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της προαναφερθείσας δήλωσης.

Τα κίνητρα που αναφέρονται στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 71 και του νόμου είναι έκτακτα για το φορολογικό έτος 2020. 4172/2013, Παρέχεται σε οντότητες εάν είναι αθροιστικές:

Εγω ειμαι. Η σχετική επιλογή έχει ανακοινωθεί για χρήση του παρόχου υπηρεσιών ηλεκτρονικής έκδοσης δεδομένων για την έκδοση, αποστολή και λήψη εγγράφων έως τις 31/12/2020

READ  Δείτε πώς δημιουργήθηκε το νέο Redmi Note 9 Pro 5G μετά τη ρίψη, την κάμψη, το μαγείρεμα και το πάγωμα στο βίντεο του άρθρου!

Δεύτερος. Η ισχύς της σύμβασης με τον πάροχο είναι έως τις 12/01/2020 με παρόμοια ειδική δήλωση από τον πάροχο στο Taxisnet εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία σύναψης της σχετικής σύμβασης.

Τρίτος. Η συνολική καθαρή αξία των εσόδων κατά την ημερομηνία έκδοσης από 12/01/2020 έως 31/12/2020 που εκδόθηκε χρησιμοποιώντας το YPAHES είναι ίση ή μεγαλύτερη από το 50% του συνολικού εισοδήματος για τον Δεκέμβριο του 2020.

Τέταρτον. Τα δεδομένα που εκδόθηκαν ή που θα εκδοθούν κατά την περίοδο από 01/01/2020 έως 31/12/2020 θα διαβιβαστούν έως τις 28/2/2021 και θα αφορούν όλα τα απαιτούμενα δεδομένα σύμφωνα με τα ακόλουθα δεδομένα Α.1138 / 2020, Ανάλογα με την περίπτωση.

Η ADE ενδέχεται να ανακαλύψει περιπτώσεις μη συμμόρφωσης με τις προαναφερθείσες υποχρεώσεις είτε μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων, είτε μέσω τρίτων πηγών ή κατά την επιθεώρηση.

Δείτε την απόφαση στο αρχείο φόρου του κόμβου

Written By
More from Shareef Hosein

Βιντεοκασέτες σκηνοθέτη νοσηλευτικής που κλέβουν από τον 83χρονο που πεθαίνει – Newsbeast

Η κάμερα ασφαλείας συνέλαβε μια εγκληματική στιγμή σε ένα γηροκομείο Αγγλία. Ο...
Read More

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *