Τροποποίηση δόσεων 12-24 και επανένταξη σε παλαιές ρυθμίσεις χρέους από ασφαλιστικές εισφορές για εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους και αυτοαπασχολούμενους

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων
γραφείο Τύπου

δελτίο τύπου

Αθήνα, 02-11-2020

Βρουτσής: Διευκολύνουμε χιλιάδες εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους και επαγγελματίες στον κυβερνοχώρο μέσω διακανονισμού χρεών σε 12 ή 24 δόσεις και μια δεύτερη ευκαιρία να ενσωματωθούν σε παλιούς κανονισμούς για όσους το έχασαν λόγω του Covid 19

Ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, κ. Γιάννης Φρούτσης, θα προσθέσει μια ιδιαίτερα σημαντική ρήτρα στο νομοσχέδιο.Μέτρα ενδυνάμωσης για εργαζόμενους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, διατάξεις για κοινωνική ασφάλιση και διατάξεις για την υποστήριξη των ανέργωνΑυτό θα επέτρεπε στους επηρεαζόμενους εργοδότες, τους αυτοαπασχολούμενους και τους αυτοαπασχολούμενους να πληρώσουν 12 ή 24 δόσεις εισφορών που είχαν ανασταλεί λόγω της κορώνας.

Ταυτόχρονα, με αυτήν τη ρήτρα, θα υπάρξει μια ειδική διάταξη που θα δώσει την ευκαιρία σε όσους έχασαν τη διευθέτηση του χρέους από τον Ιούνιο έως τον Οκτώβριο, να επανέλθουν χωρίς πρόσθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες εφόσον πληρώνουν το ασφάλιστρο του Νοεμβρίου. Οι αιτήσεις και για τις δύο υποθέσεις οφειλέτη μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά στο Κέντρο Συλλογής Ασφαλειών (KEAO).

Αυτή η απόφαση του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αναμένεται να δώσει ανάσα σε χιλιάδες οφειλέτες οι οποίοι, λόγω της πανδημίας Covid-19, είτε δεν ήταν σε θέση να εκπληρώσουν προηγούμενες ρυθμίσεις για το ασφαλιστικό τους χρέος είτε να αποδείξουν την αδυναμία πληρωμής των υφιστάμενων χρεών.

Ταυτόχρονα, με τους κανονισμούς που αντιστοιχούν στο Υπουργείο Οικονομικών για φορολογικά χρέη, η κυβέρνηση Μητσοτάκη προσφέρει ένα πλήρες δίκτυο προστασίας για τους οφειλέτες και παρέχει μεγάλη ελευθερία κυκλοφορίας σε χιλιάδες αυτοαπασχολούμενους, αυτοαπασχολούμενους και εταιρείες εν μέσω των άνευ προηγουμένου οικονομικών συνθηκών που έχουν περάσει λόγω της επανένταξης και του διακανονισμού των χρεών τους.

* Επισυνάπτονται σχετικά άρθρα

Άρθρο 21
Τροποποίηση ασφαλιστικών τελών για τις οποίες έχουν παραταθεί οι προθεσμίες πληρωμής ή η είσπραξη της είσπραξης στο πλαίσιο της αντιμετώπισης των επιπτώσεων του COVID-19

1. Χρέη από ασφαλιστικές αμοιβές για εργοδότες, αυτοαπασχολούμενους και αυτοαπασχολούμενους, οι οποίες έχουν παραταθεί έως τις 30 Απριλίου 2021 στο πλαίσιο μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων της εμφάνισης του Coronavirus COVID-19 – σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του Διεθνούς Δικαίου. 11.3.2020 Νόμος περί νομοθετικού περιεχομένου (Α ’55), το οποίο επικυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (A 76) από το άρθρο 23 του 30.3.2020 Νόμος περί νομοθετικού περιεχομένου (A 75) Όπως επικυρώθηκε από το Κεφάλαιο 1 του Νόμου. 4684/2020 (A 86) του άρθρου 8 του 20.3.2020 Νόμος περί νομοθετικού περιεχομένου (A68) Επικυρώθηκε από το Κεφάλαιο 1 του Νόμου. 4683/2020 (A 83) Άρθρο 25 του 30.3.2020 Νόμος περί νομοθετικού περιεχομένου (A 75) Όπως επικυρώθηκε από το Κεφάλαιο 1 του Νόμου. 4684/2020 (A’86), από το άρθρο 10 του Ν. 4684/2020 (A86) και το άρθρο 55 της 1.5.2020 Νόμος περί νομοθετικού περιεχομένου (90 μ.) Που κυρώθηκε με το άρθρο 2 του νόμου.4690/2020 (104 μ.) – μπορεί να υπόκειται σε συμφωνία μερικής πληρωμής έως και είκοσι τεσσάρων (24) μηνιαίων δόσεων, λαμβάνοντας υπόψη το ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης των πενήντα (50) ευρώ.
2. Η αίτηση καταχώρισης στον κατάλογο υποβάλλεται μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του KEAO. Κατ ‘εξαίρεση, ελλείψει πιστοποιητικού στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, η αίτηση υποβάλλεται στις αρμόδιες υπηρεσίες της KEAO. Οι φορείς που είναι αρμόδιοι να εκδώσουν την απόφαση για συμπερίληψη στον νόμο είναι οι επικεφαλής των περιφερειακών υπηρεσιών της KEAO.
3- Τα βασικά χρέη που υπόκεινται στον κανονισμό, η παράγραφος 1 κεφαλαιοποιούνται κατά την ημερομηνία συμπερίληψής τους στον κανονισμό και αντί για τόκους, επιπρόσθετα τέλη και επιπρόσθετα τέλη λόγω καθυστερημένης πληρωμής, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, επιβάλλονται από τον επόμενο μήνα έως τον μήνα της καταχώρισής τους στον κατάλογο, με επιτόκιο δυόμισι εκατοστιαίων μονάδων ( 2,5%) υπολογίζεται ετησίως. Κατ ‘εξαίρεση, ο τόκος δεν υπολογίζεται σε πρωτογενή χρέη που υποβάλλονται σε πρόγραμμα διακανονισμού έως και δώδεκα (12) μηνιαίων δόσεων.
4. Η εγγραφή στον κατάλογο γίνεται με την πληρωμή της πρώτης δόσης. Η πρώτη δόση καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης. Οι ακόλουθες δόσεις πληρώνονται από τη λίστα μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε μήνα μετά τον μήνα εγγραφής στο σύστημα. Η απόφαση να συμπεριληφθεί στη λίστα καθορίζει το ποσό κάθε δόσης, τον αριθμό των δόσεων και τυχόν άλλες απαραίτητες λεπτομέρειες.
5. Το ελάχιστο μηνιαίο ποσό δόσης για τη λίστα είναι πενήντα (50) ευρώ.
6. Ο οφειλέτης μπορεί να επιλέξει, σε οποιοδήποτε στάδιο του διακανονισμού, να πληρώσει το συνολικό ποσό του υπόλοιπου αριθμού των εκκρεμών δόσεων.
7. Ο κανονισμός αυτού του συστήματος καταπίπτει εάν ο οφειλέτης δεν καταβάλει το ποσό των δόσεων που ισοδυναμεί με δύο (2) δόσεις του συστήματος.
8. Κατά τη διάρκεια του διακανονισμού, με την επιφύλαξη της συμμόρφωσης με τους όρους και τις προϋποθέσεις του σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος νόμου, ο οφειλέτης λαμβάνει τα ακόλουθα οφέλη:
Α) Η δυνατότητα έκδοσης πιστοποιητικού ευαισθητοποίησης που ισχύει για δύο μήνες,
Β) Στην περίπτωση ε) εταιρείες από την παράγραφο 5 του άρθρου 8 του A.N. 1846/1951 (179 μ.Χ.) Για τη συλλογή λογαριασμών δημοσίων έργων χορηγείται πιστοποιητικό ευαισθητοποίησης για την ασφάλιση, υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν τρέχοντα ή καθυστερημένα χρέη για το έργο στο οποίο εκδόθηκε το πιστοποιητικό. Σε περίπτωση χρέους, εκδίδεται πιστοποιητικό ευαισθητοποίησης για την αφαίρεση ποσού ίσου με το χρέος.
Γ- Διακοπή των υποχρεωτικών μέτρων που λαμβάνονται και συνέχιση των διαδικασιών εκτέλεσης της κινητής και ακίνητης περιουσίας του οφειλέτη. Ειδικά όσον αφορά τη δήμευση στα χέρια άλλων, η οποία επιβλήθηκε μέχρι την ημερομηνία που συμπεριλήφθηκε στον κατάλογο, οι διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 60 του μεσημέρι. 3863/2010 (115),
Δ) Η ποινική δίωξη εναντίον του οφειλέτη σταμάτησε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Α. Ν. 86/1967 (136 μ.Χ.), η εκτέλεση μιας ποινής που έχει επιβληθεί αναστέλλεται ή, εάν αρχίσει η εκτέλεση, θα διακοπεί.
9 – Η απώλεια οργανισμού έχει τις ακόλουθες συνέπειες:
Α) Απώλεια οφέλους από τη ρύθμιση.
Β) Μεταφορά ως απαιτήσεις από το συνολικό υπόλοιπο χρέους, πρόσθετα τέλη και τόκους προηγούμενου.
Γ- Παρακολούθηση της είσπραξης χρεών με όλα τα μέσα που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία.
10. Η αίτηση υπαγωγής στο σύστημα υποβάλλεται έως τις 31/07/2021.
11. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, η προθεσμία για την υποβολή της σχετικής αίτησης μπορεί να παραταθεί. Οι διαδικασίες σύνδεσης και οι αρμόδιοι φορείς μπορούν να επαναπροσδιοριστούν από την παράγραφο 2 και να προσδιοριστούν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η προθεσμία της παραγράφου 10 μπορεί να παραταθεί και να ρυθμιστούν τυχόν συγκεκριμένα ζητήματα και λεπτομέρειες για την εφαρμογή των διατάξεων. αυτός είναι ο νόμος.

READ  Europa League: Προκριματικοί με αντανάκλαση στον προβληματισμό της Άρσεναλ

Άρθρο 22
Επανένταξη ατόμων που έχουν μολυνθεί με τον Κοροναϊό

1. Οφειλέτες που έχουν ασφαλιστικά χρέη που υπόκεινται σε ρυθμίσεις δόσης, τα ασφάλιστρα των οποίων έχουν παραταθεί για περίοδο τριών μηνών ως μέρος μέτρων για την αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων του Coronavirus COVID-19, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του 11.3.2020 Νόμος περί νομοθετικού περιεχομένου (Α ’55), το οποίο επικυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (A 76) από το άρθρο 23 του 30.3.2020 Νόμος περί νομοθετικού περιεχομένου (A 75) Όπως επικυρώθηκε από το Κεφάλαιο 1 του Νόμου. 4684/2020 (Α ’86), από την παράγραφο 2 του άρθρου 8 του 20.3.2020 Νόμος περί νομοθετικού περιεχομένου (A68) Επικυρώθηκε από το Κεφάλαιο 1 του Νόμου. 4683/2020 (A 83) Άρθρο 25 του 30.3.2020 Νόμος περί νομοθετικού περιεχομένου (A 75) Όπως επικυρώθηκε από το Κεφάλαιο 1 του Νόμου. 4684/2020 (A’86), από το άρθρο 10 του Ν. 4684/2020 (A86) και το άρθρο 11 της 13.4.2020 Νόμος περί νομοθετικού περιεχομένου, Το οποίο έχει επικυρωθεί με το άρθρο 1 του ν. 4690/2020 (104 μ.Χ.) και το άρθρο 5 πριν 1.5.2020 Νόμος περί νομοθετικού περιεχομένου (P90), το οποίο επικυρώθηκε με το άρθρο 2 του L. 4690/2020 (104) – ο οποίος, κατά την περίοδο από τον Ιούνιο 2020 έως τον Οκτώβριο 2020, έχασε μια συμφωνία μερικής πληρωμής, μπορεί να επιστρέψει στην ίδια συμφωνία με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις.
2. Οι οφειλέτες συγχωνεύονται ξανά στο σύστημα με την πληρωμή της δόσης για το Νοέμβριο του 2020, το οποίο πρέπει να γίνει μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του ίδιου μήνα. Η προθεσμία πληρωμής όλων των δόσεων μετά την αναβίωση διευρύνεται με τον αριθμό των δόσεων που δεν καταβλήθηκαν την ημέρα αναβίωσης.

READ  Ο Πάπας Φραγκίσκος συνάντησε έναν ιερέα, ο οποίος αργότερα διαγνώστηκε με τον Κοροναϊό
Written By
More from Isa Naqvi

Pranic: “Παίκτες χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα και νερό μαγειρέματος!” | Ποδόσφαιρο: Ευρώπη

ο Ντάνιελ Πράνιτς Αυτή τη στιγμή συσκευάζει τα πράγματά του για να...
Read More

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *